Planprogrami dhe Syllabuset – Menaxhment i Hotelierisë dhe Turizmit

Menaxhment i Hotelierisë dhe Turizmit – Bachelor 2020/2021

Semestri I
Nr. O Lëndët Orë/javë ECTS
1 O Matematika themelore për biznes 3 5
2 O Hyrje ne ekonomi 3 5
3 O E drejta në turizëm dhe hoteleri 3 5
4 O Shkathtësi akademike dhe të komunikimit ne biznes 3 5
5 O Bazat e Turizmit 3 5
6 O Inovacioni dhe teknkat e kreativitetit 3 5
Tot. 18 30
Semestri II
Nr. O Lëndët Orë/javë ECTS
1 O Menaxhmenti në hoteleri dhe turizëm 3 5
2 O Bazat e Marketingut 3 4
3 O Statistikë për biznes 3 5
4 O Kontabilitetit 3 5
5 O e-Biznesi  në turizëm dhe hoteleri 3 5
6 O Gjuhë Angleze I 2 3
7 O Gjuhe Gjermane I 2 3
Tot. 19 30
Viti II
Semestri III
Nr. O/Z Lëndët Orë/javë ECTS
1 O Menaxhimi operacioneve shërbyese 3 5
2 O Menaxhim i financave 3 5
3 O Menaxhimi i sistemeve informative 3 5
4 O Ndermarresia ne hoteleri dhe turizem 3 5
5 O Menaxhimi i burimeve njerëzore 3 4
6 O Gjuhë Angleze II 2 3
7 O Gjuhe Gjermane II 2 3
Tot. 19 30
Semestri IV
Nr. O Lëndët Orë/javë ECTS
1 O Sjellja e konsumatorit 3 5
2 O Zhvillimi i tregut dhe produktit 3 5
3 O Sjellja Organizative 3 4
4 O Menaxhimi strategjik 3 5
5 O Menaxhimi i projekteve hotelerike dhe turistike 3 5
6 O Gjuhë Angleze III 2 3
7 O Gjuhe Gjermane III 2 3
Tot. 19 30
Viti III – PROFILI HOTELERI
Semestri V
Nr. O Lëndët Orë/javë ECTS
1 O Menaxhimi dhe teknikat e shitjes 3 5
2 O Menaxhimi i pijeve dhe ushqimit 3 5
3 O Menaxhimi i cilësisë në Hoteleri 3 5
4 O Menaxhimi i Hotelerise 3 5
5 O Menaxhimi i zingjirit furnizues ne hoteleri 3 5
6 O Planifikimi në turizëm dhe hoteleri 3 5
Tot. 18 30
Semestri VI
Nr. O Lëndët Orë/javë ECTS
1 O Siguria e ushqimit 3 5
2 O Menaxhimi i ngjarjeve (events) 3 4
3 O Praktika 3 5
4 O Menaxhimi i kostove 3 4
5 O Menaxhim i ambienteve te hotelerise 3 4
6 O Komunikimi ne hoteleri 3 4
7 O Menaxhimi i krizave ne hoteleri 3 4
Tot. 21 30
Viti III – Profili Turizëm
Semestri V
Nr. O Lëndët Orë/javë ECTS
1 O Turizem i qendrushem dhe eko-Turizem 3 5
2 O Menaxhimi dhe teknikat e shitjes 3 5
3 O Turizmi Shendetesor 3 5
4 O Menaxhimi i destinacioneve turistike 3 5
5 O Trashëgimia historike dhe kulturore 3 5
6 O Planifikimi në turizëm dhe hoteleri 3 5
Tot. 18 30
Semestri VI
Nr. O Lëndët Orë/javë ECTS
1 O Turizmi Nderkombetar 3 4
2 O Praktika 3 5
3 O Menaxhimi i logjistikës dhe transportit 3 4
4 O Gjeografia turistike 3 4
5 O Ruajtja e ambientit dhe Turizmi 3 4
6 O Agroturizmi 3 5
7 O Turizmi Rural 3 4
Tot. 21 30

Menaxhimi i Hotelierisë dhe Turizmit  – Bachelor 2017/2018

Viti I
Semestri I
Nr. O/Z Lëndët Orë/javë ECTS
1 O Matematika themelore për biznes 4 6
2 O Bazat e ekonomisë 4 6
3 O E drejta në turizëm dhe hoteleri 4 6
4 O Shkathtësi akademike dhe të komunikimit me biznes 4 6
5 O Gjuhë Angleze I 4 6
Semestri II
1 O Hyrje në Turizëm 4 6
2 O Biznesi në turizëm dhe hoteleri 4 6
3 O Gjuhë Angleze II 4 6
4 O Statistikë për biznes 4 6
5 O Bazat e kontabilitetit 4 6
Viti II
Semestri III
Nr. O/Z Lëndët Orë/javë ECTS
1 O Bazat e marketingut 4 5
2 O Menaxhmenti në hoteleri dhe turizëm 4 5
3 O Menaxhim i financave 4 5
4 O Menaxhimi i sistemit informatikë në hoteleri 4 5
5 Z NVM në turizëm 4 5
6 Z Menaxhimi i pijeve dhe ushqimit 4 5
7 Z Gjuhë Angleze III 4 5
Semestri IV
1 O Sjellja e konsumatorit 4 5
2 O Menaxhim i operacioneve shërbyese 4 5
3 O Menaxhimi i burimeve njerëzore 4 5
4 O Siguria e ushqimit 4 5
5 Z Turizmi ndërkombëtar 4 5
6 Z Menaxhimi i cilësisë në hoteleri 4 5
7 Z Gjuhë Angleze IV 4 5
Viti III
Semestri V
Nr. O/Z Orë/javë ECTS
1 O Menaxhimi strategjik 4 5
2 O Etika në biznes 4 5
3 O Menaxhimi dhe teknikat e shitjes 4 5
4 Z Marketingu në turizëm dhe hoteleri 4 5
5 Z Menaxhimi i projekteve hotelerike 4 5
6 Z Inovacionet dhe zhvillimi i produkteve të reja 4 5
7 Z Gjuhë Gjermane I 4 5
8 Z Trashëgimia historike dhe kulturore 4 5
Semestri VI
1 O Turizmi i qëndrueshëm 4 5
2 O Menaxhimi i ngjarjeve (events) të rëndësishme 4 5
3 O Menaxhimi i logjistikës dhe transportit 4 5
4 Z Praktika në hoteleri dhe turizëm 4 5
5 Z E-biznesi 4 5
6 Z Ruajtja e ambientit dhe turizmi 4 5
7 Z Planifikimi në turizëm dhe hoteleri 4 5
8 Z Gjeografia turistike 4 5
9. Z Gjuhë Gjermane II 4 5

Planprogrami dhe Syllabuset

Orari i ligjëratave – Semestri Veror për vitin akademik 2023/24

Orari i ligjëratave – Semestri veror për vitin akademik 2023/24 This post is also available in: English

This post is also available in: English