Planprogrami dhe Syllabuset – Menaxhimi dhe Inovacioni në Turizëm – Master 2022/2023

Planprogrami dhe Syllabuset

Menaxhimi dhe Inovacioni në Turizëm – Master 2022/2023

Viti I
Semestri I
Nr. O/Z Lëndët Orë/javë ECTS
1 O Menaxhimi strategjik 3 5
2 O Marketingu dhe globalizimi 3 5
3 O Meanxhimi i Riskut në Turizëm 3 5
4 O Teoria dhe praktika e menaxhmentit 3 5
5 O Menaxhimi strategjik i burimeve njerëzore 3 5
6 O Menaxhimi i inovacioneve në turizëm 3 5
Semestri II
1 O Menaxhimi i ndryshimeve 3 5
2 O Menaxhimi i operacioneve shërbyese 3 5
3 O Menaxhimi i Projekteve investive ne Turizem 3 5
4 O Zhvillimi i bizneseve dhe ndërmarrësi në turizëm 3 5
5 O Menaxhimi i sjelljes se konsumatorit 3 5
6 O e-Marketingu 3 5
Viti II
Semestri III
Nr. O/Z Lëndët Orë/javë ECTS
1 O Zhvillimi ekonomik rural dhe turizmi 3 5
2 O Metodat kërkimore 3 5
3 O Turizmi Kulturor dhe Komunikimi 3 5
4 O e-Turizmi 3 5
5 O Menaxhimi i marrëdhënieve me klient 3 5
6 O Menaxhimi i qëndrueshëm i ambientit 3 5
Semestri IV
1 O Tema e masterit 30
Thirrje për aplikim për subvencionimin e punimeve shkencore

Universiteti  i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (UShAF) bënë thirrje për aplikim për subvncionimin e punimeve shkencore të stafit akademik të UShAF This post is also available in: English

This post is also available in: English