Planprogrami dhe Syllabuset – Inxhinieri Industriale me Informatikë – Bachelor 2022/2023

Planprogrami dhe Syllabuset

Inxhinieri Industriale me Informatikë – Bachelor 2022/2023

Viti I
Semestri I
Nr. O/Z Lëndët Orë/javë ECTS
1. O Matematika I 4 5
2. O Kimi dhe Fizikë 4 5
3. O Materialet inxhinierike I 3 5
4. O Shkathtësi informatike 3 5
5. O Grafika Inxhinierike 3 5
6. O Softuerët Aplikativ 3 5
Semestri II
1. O Matematika II 4 6
2. O Mekanika I 4 6
3. O Materialet Inxhinierike II 4 6
4. O Menaxhimi i ndërmarrjeve 4 6
5. O Gjuhe Angleze I 2 3
6. O Gjuhe Gjermane I 2 3
Viti  II
Semestri III
Nr. O/Z Lëndët Orë/javë ECTS
1. O Programimi 3 5
2. O CAD I 3 5
3. O Mekanike II 4 5
4. O Ndërmarresi dhe inovacion 3 5
5. O Proceset e prodhimit 3 4
6. O Gjuha Angleze II 2 3
7. O Gjuha Gjermane II 2 3
Semestri IV
1. O Bazat e elektroteknikes me elektronike 3 5
2. O CAD II 3 5
3. O Detalet e makinave 4 6
4. O Përpunimi i materialeve I 3 4
5. O Menaxhimi i kostos 3 4
6. O Gjuha Angleze III 2 3
7. O Gjuha Gjermane III 2 3
Viti III
Semestri V
Nr. O/Z Lëndët Orë/javë ECTS
1. O Përpunimi i materialeve II 3 4
2. O Menaxhimi i projekteve inxhinierike 3 4
3. O Metodat jokonvencionale të përpunimit 3 5
4. O Saldimi 3 5
5. O Energjia në dizajnin inxhinierik 3 4
6. O Projektimi i proceseve teknologjike 3 4
7. Z Mekatronika 3 4
8. Z Matja dhe kontrolli 3 4
Semestri VI
1. O CAD/CAM 3 4
2. O Dizajnimi dhe zhvillimi i produkteve 3 4
3. O Praktike (Internship) 3 5
4. O Rregullimi automatik/kontrolli 3 5
5. O Inxhinieria kthyese dhe modelimi 3D 3 4
6. O Riciklimi i materialeve 3 4
7. Z Sistemet hidraulike dhe pneumatike 3 4
8. Z Ngrohja dhe ventilimi i objekteve 3 4

Donikë Guri, studente e vitit të tretë në programin Inxhineri Industriale me Informatikë:

“Perspektiva e madhe për vende të punës në rajonin e Ferizajt, si dhe pozita gjeografike e Universitetit kanë bërë të jenë zgjedhje ideale për mua. Mundësitë e studimit semestral jashtë vendit, vizitat e shumta në kompani të ndryshme, pastaj puna praktike në to, po edhe në laboratoret e Universitetit, ofrojnë mundësi jashtëzakonisht të mëdha në avancimin tonë. Falë shumëllojshmërisë së lëndëve në këtë fakultet, ne tashmë jemi të aftë në fushën e inxhinierisë si dhe në fusha të tjera si: informatika, fizika e matematika.” 

Thirrje e hapur për Mobilitet të Studentëve nga Universiteti i Ekologjisë dhe Menaxhmentit, Varshavë

Universiteti i Ekologjisë dhe Menaxhmentit në Varshavë, në bashkëpunim me Universitetin e Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (UShAF), në kuadër të programit Erasmus+ International Credit Mobility, të financuar nga Komisioni Evropian, hap thirrjen për mobilitet për semestrin Veror 2024. Thirrja për mobilitet përmban 2 bursa dedikuar për studentët e UShAF, të nivelit bachelor dhe master. […]

This post is also available in: English