Planprogrami dhe Syllabuset – Inxhinieri dhe Informatikë – Master

Planprogrami dhe Syllabuset

Inxhinieri dhe Informatikë – Master

Viti I
Semestri I
Nr. O/Z Lëndët Orë/javë ECTS
1 O Metoda kërkimore 4 6
2 O Teoria dhe praktika e menaxhimit 4 6
3 O Materialet moderne inxhinierike 4 6
4 O Menaxhimi i financave dhe kostos 4 6
5 O Inxhinieria kthyse dhe printimi i shpejt 4 6
Semestri II
1 O Menaxhimi i projekteve dhe investimeve 4 6
2 O Analiza e elementeve të fundme 4 6
3 O Modelimi ne 3D dhe vizualizimi 4 6
4 O Menaxhimi i zinxhirit furnizues 4 6
5 Z Marketingu dhe shitja 4 6
6 Z Menaxhimi i inovacioneve 4 6
7 Z Polimerët, përpunimi dhe procesimi i tyre 4 6
Viti II
Semestri III
Nr. O/Z Lëndët Orë/javë ECTS
1 O CAD/CAM 4 6
2 O Menaxhimi dhe zhvillimi i produkteve 4 6
3 O Proceset e Prodhimit 4 6
4 Z Ndërmarrësia 4 6
5 Z Automatizimi dhe Prodhimi kompjuterik i integruar (PKI) 4 6
6 Z Menaxhimi i mjedisit dhe ruajtja e ambientiti 4 6
7 Z Menaxhimi dhe Standardet e cilësisë 4 6
Semestri IV
1 O Tema e masterit 30

Donikë Guri, studente e vitit të tretë në programin Inxhineri Industriale me Informatikë:

“Perspektiva e madhe për vende të punës në rajonin e Ferizajt, si dhe pozita gjeografike e Universitetit kanë bërë të jenë zgjedhje ideale për mua. Mundësitë e studimit semestral jashtë vendit, vizitat e shumta në kompani të ndryshme, pastaj puna praktike në to, po edhe në laboratoret e Universitetit, ofrojnë mundësi jashtëzakonisht të mëdha në avancimin tonë. Falë shumëllojshmërisë së lëndëve në këtë fakultet, ne tashmë jemi të aftë në fushën e inxhinierisë si dhe në fusha të tjera si: informatika, fizika e matematika.” 

Fellowship opportunity for graduates from Kosovo – Rondine

Call for participants for the 2024-2025 World House program, a unique experience for young change-makers in Italy (fully funded fellowship). This post is also available in: English

This post is also available in: English