Planprogrami dhe Syllabuset – Inxhinieri Industriale me Informatikë – Bachelor

Planprogrami dhe Syllabuset

Inxhinieri Industriale me Informatikë – Bachelor

Viti I
Semestri I
Nr. O/Z Lëndët Orë/javë ECTS
1 O Matematika I 4 6
2 O Fizika 4 6
3 O Vizatim teknik me gjeometri deskriptove 4 6
4 O Shkathtësi informatike 4 6
5 O Statika 4 6
Semestri II
1 O Matematika II 4 6
2 O Gjuha Angleze I 4 6
3 O Materialet inxhinierike 4 6
4 O Softwerët aplikativ 4 6
5 O Shkenca mbi qëndrueshmërinë 4 6
Viti  II
Semestri III
Nr. O/Z Lëndët Orë/javë ECTS
1 O Programimi 4 5
2 O CAD I 4 5
3 O Kinematika 4 5
4 O Detalet e makinave I 4 5
5 Z Gjuha Angleze II 4 5
6 Z Matja dhe kontrolli 4 5
7 Z Materialet polimere 4 5
Semestri IV
1 O CAD II 4 5
2 O Dinamika 4 5
3 O Mekanika e fluideve 4 5
4 O Detalet e makinave II 4 5
5 Z Mbrojtja dhe siguria në punë 4 5
6 Z Elektroteknika 4 5
7 Z Materialet kompozite 4 5
Viti III
Semestri V
Nr. O/Z Lëndët Orë/javë ECTS
1 O Menaxhimi i projekteve inxhinierike 4 5
2 O Bazat e përpunimit të metaleve 4 5
3 O Termodinamika 4 5
4 Z Teknologjia e përpunimit të materialeve polimere 4 5
5 Z Analiza e elementeve te fundme 4 5
6 Z Sistemet hidraulike dhe pneumatike 4 5
7 Z Mjetet transportuese 4 5
8 Z Ngrohja dhe klimatizimi 4 5
Semestri VI
1 O CAD/CAM 4 5
2 O Rregullimi automatik / Kontrolli 4 5
3 O Menaxhimi i ndërmarrjeve me TI 4 5
4 Z Metodat jokonvencionale të përpunimit 4 5
5 Z Mekanizmat 4 5
6 Z Burimet e energjive të ripërtritshme, efiçienca dhe liberalizimi i tregut të energjisë 4 5
7 Z Riciklimi i materialeve polimere/ekologjia 4 5
8 Z Saldimi 4 5

Donikë Guri, studente e vitit të tretë në programin Inxhineri Industriale me Informatikë:

“Perspektiva e madhe për vende të punës në rajonin e Ferizajt, si dhe pozita gjeografike e Universitetit kanë bërë të jenë zgjedhje ideale për mua. Mundësitë e studimit semestral jashtë vendit, vizitat e shumta në kompani të ndryshme, pastaj puna praktike në to, po edhe në laboratoret e Universitetit, ofrojnë mundësi jashtëzakonisht të mëdha në avancimin tonë. Falë shumëllojshmërisë së lëndëve në këtë fakultet, ne tashmë jemi të aftë në fushën e inxhinierisë si dhe në fusha të tjera si: informatika, fizika e matematika.” 

Urimi i rektorit Bajraktari për Kurban Bajram

This post is also available in: English

This post is also available in: English