Planprogrami dhe Syllabuset – Informatika e Aplikuar – Bachelor

Planprogrami dhe Syllabuset

Informatika e Aplikuar – Bachelor

VITI I
Semestri I
Nr. O/Z Lëndët Orë/javë ECTS
1 O Matematikë 3 5
2 O Bazat e Informatikës 3 5
3 O Programim 3 5
4 O Shkathtësi Komunikuese 3 5
5 O Teknologjitë e Rrjetave Kompjuterike 3 5
6 O Menaxhment dhe Ndërmarrësi (për IT) 3 5
Semestri II
1 O Struktura diskrete 3 4
2 O Arkitektura e kompjuterëve 3 5
3 O Programimi i orientuar në objekte 3 5
4 O Hyrje në Ueb teknologjitë 3 5
5 O Baza e të dhënave 3 5
6 O Gjuhë Angleze 1 2 3
7 O Gjuhë Gjermane 1 2 3
VITI II
Semestri III
Nr. O/Z Lëndët Orë/javë ECTS
1 O Algoritme dhe struktura e të dhënave 3 5
2 O Modelet statistikore 3 5
3 O Programimi në Ueb 3 5
4 O Sistemet operative 3 5
5 O Gjuhë Angleze 2 2 3
6 O Gjuhë Gjermane 2 2 3
7 O E drejta dhe etika e biznesit 3 4
Semestri IV
1 O Kërkime Operacionale 3 5
2 O Aplikimi i TI-së në ndërmarrje 3 5
3 O Rrugëtimi i rrjetave kompjuterike 3 5
4 O Siguria në TI 3 5
5 O Gjuhë Angleze 3 2 3
6 O Gjuhë Gjermane 3 2 3
7 O Analiza e kostos dhe financave 3 4
VITI III
Semestri V
Nr. O/Z Lëndët Orë/javë ECTS
1 O Inxhinieria softuerike 3 5
2 O Menaxhimi i projekteve në TI 3 5
3 O Zhvillimi i aplikacioneve mobile 3 5
4 O Organizimi dhe menaxhimi i personelit 3 5
5 O Marketingu dhe shitjet 3 5
6 Z Siguria e rrjetave kompjuterike 3 5
7 Z Testimi i Softuerit 3 5
Semestri VI
1 O Praktikë 2 5
2 O Cloud Computing 3 5
3 O Projekt 2 5
4 O Aplikacionet e Internetit të gjërave 3 5
5 O Intelegjenca Artificiale 3 5
6 Z Rrjetat kompjuterike konektuese 3 5
7 Z Zhvillimi hibrid i aplikacioneve mobile 3 5

Donikë Guri, studente e vitit të tretë në programin Inxhineri Industriale me Informatikë:

“Perspektiva e madhe për vende të punës në rajonin e Ferizajt, si dhe pozita gjeografike e Universitetit kanë bërë të jenë zgjedhje ideale për mua. Mundësitë e studimit semestral jashtë vendit, vizitat e shumta në kompani të ndryshme, pastaj puna praktike në to, po edhe në laboratoret e Universitetit, ofrojnë mundësi jashtëzakonisht të mëdha në avancimin tonë. Falë shumëllojshmërisë së lëndëve në këtë fakultet, ne tashmë jemi të aftë në fushën e inxhinierisë si dhe në fusha të tjera si: informatika, fizika e matematika.” 

Qasja e UShAF ne platformën Web of Science – Aktivitetet në projektin e fituar nga Granti i Ambasadës Amerikane në Kosovë përmes Kosovo Unitet States Alumni KUSA

Projekti i fituar nga Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (UShAF) – Grant i Ambasadës Amerikane në Kosovë përmes Kosovo Unitet States Alumni – KUSA – është duke u implementuar sipas dinamikes se paraparë në planin e implementimit te këtij projekti, ky është konstatimi i Grupit Punues i cili ka mbajt takim pune (07.05.2024) […]

This post is also available in: English