Stafi Akademik – Fakulteti i Inxhinierisë dhe Informatikë

Stafi Akademik

Stafi akademik i rregullt në FII është i kualifikuar dhe përbëhet nga profesorë, profesorë të asocuar, profesor asistent,  ligjërues, inxhinier të diplomuar të cilët bartin zhvillimin dhe realizimin e programit.

Nr. Emri dhe mbiemri Kualifikimi Titulli akademik
1. Bujar Pira Dr. Sc. Profesor
2. Milihate Aliu Dr. Sc. Prof. Asoc.
3. Bashkim Çerkini Dr. Sc. Prof. Asoc.
4. Fakije Zejnullahu Dr. Sc. Prof. As.
5. Valdete Loku-Braha Dr. Sc. Prof. As.
6. Gjelosh Vataj Dr. Sc. Prof. As.
7. Flamur Salihu PhD.c. Ligjërues
8. Ismet Malsiu Mr.Sc. Ligjërues
Qasja e UShAF ne platformën Web of Science – Aktivitetet në projektin e fituar nga Granti i Ambasadës Amerikane në Kosovë përmes Kosovo Unitet States Alumni KUSA

Projekti i fituar nga Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (UShAF) – Grant i Ambasadës Amerikane në Kosovë përmes Kosovo Unitet States Alumni – KUSA – është duke u implementuar sipas dinamikes se paraparë në planin e implementimit te këtij projekti, ky është konstatimi i Grupit Punues i cili ka mbajt takim pune (07.05.2024) […]

This post is also available in: English