Inxhinieri dhe Menaxhimi i Prodhimit – Master

Inxhinieri dhe Menaxhimi i Prodhimit – Master 

Misioni i programit është të zhvillojë profesionistë të specializuar në fushën e Inxhinierisë, me fokus zhvillimin dhe dizajnimin e produktit duke përdorur aplikacionet më të fundit procese lehtësisht të adaptueshme dhe teknologjike, ndaj kërkesave të tregut të punës. Ky mision është në harmoni me misionin dhe deklaratat e vizionit të institucionit, “…përgatit profesionistë të kualifikuar, studiues të përkushtuar dhe qytetarë të arsimuar e të përgjegjshëm për të zhvilluar një karrierë profesionale dhe për të bërë një jetë produktive”.

Qëllimi

Programi është hartuar në përputhje me Nivelin 7 të Kornizës Kombëtare të Kualifikimeve (KKK) si dhe me kualifikimin e ciklit të dytë të Kornizës së Kualifikimeve të Zonës Evropiane të Arsimit të Lartë (QFEHEA). Kompetencat e fituara nga studentët me këtë program përfshijnë, por pa u kufizuar në:

 • demonstroi njohuri dhe kuptim
 • zbatimin e njohurive dhe të kuptuarit të tyre, si dhe aftësitë për zgjidhjen e problemeve
 • të ketë aftësinë për të integruar njohuritë dhe për të trajtuar kompleksitetin dhe për të formuluar gjykime
 • të kenë aftësitë e të mësuarit për t’i lejuar ata të vazhdojnë të studiojnë në një mënyrë që mund të jetë kryesisht e vetëdrejtuar ose autonome, etj.

Kurrikula është krijuar për të ndërtuar aftësi dhe kompetenca shtesë mbi ato të studimeve bachelor dhe të përshtatet në profile të shumta. Programi ofron mundësinë e ri-regjistrimit në këtë program studimi për studentët që kanë përfunduar me sukses studimet trevjeçare bachelor (180 ECTS) në degën Inxhinieri Industriale, Inxhinieri Mekanike, Inxhinieri Elektrike dhe punë të tjera përkatëse. Ngarkesa e studentëve është e balancuar mirë, si ndërmjet lëndëve ashtu edhe mes semestrave.

Objektivat e përgjithshme

Pas përfundimit me sukses të këtij programi, studentët do të pajisen me rezultatet e mëposhtme të të nxënit:

 • Analizoni çështje të ndryshme relevante etike akademike, profesionale dhe kërkimore
 • Të zbatojnë njohuritë dhe aftësitë e tyre në fusha të ndryshme në kryerjen e veprimtarive komplekse inxhinierike.
 • Kontribuoni në mënyra të reja të të menduarit dhe procese inovative në zgjidhjen e problemeve industriale;
 • Puna individuale dhe në grup për problemet teorike dhe praktike (gjetja dhe zbatimi i metodave adekuate të kërkimit shkencor);
 • Të kuptojë kompleksitetin e procesit të operacioneve të prodhimit dhe ndikimin e tij në projektimin e produktit ose procesit, dhe anasjelltas;
 • Të njohë proceset e prodhimit dhe ndikimin e tyre në mjedis;
 • Përdorni programe kompjuterike moderne (CAD, INVENTOR, CREO, FUSION, etj.) në projektimin dhe analizën/simulimin e funksionimit të produktit apo procesit të projektuar;
 • Planifikoni, iniconi dhe ekzekutoni projekte të ndryshme inxhinierike;
 • Menaxhoni produktet nga ideja, dizajni deri te zhvillimi i saj gjatë gjithë ciklit jetësor;
 • Të kuptojnë prodhimin e kompjuterizuar dhe të automatizuar dhe të vlerësojnë përshtatshmërinë e tyre në kontekstin e industrisë në Kosovë.

Mundësi punësimi në të ardhmen

Pas përfundimit të studimeve, të diplomuarit do të jenë në gjendje të punojnë në industritë dhe llojet e mëposhtme të angazhimeve:

 • Inxhinier projektimi
 • Zhvilluesi/menaxheri i produktit
 • Mbikëqyrësi i seminarit
 • Zhvilluesi dhe projektuesi i procesit
 • Drejtor i përgjithshëm në një kompani prodhimi
 • I vetëpunësuar dhe sipërmarrës
 • Menaxheri i projektit

Donikë Guri, studente e vitit të tretë në programin Inxhineri Industriale me Informatikë:

“Perspektiva e madhe për vende të punës në rajonin e Ferizajt, si dhe pozita gjeografike e Universitetit kanë bërë të jenë zgjedhje ideale për mua. Mundësitë e studimit semestral jashtë vendit, vizitat e shumta në kompani të ndryshme, pastaj puna praktike në to, po edhe në laboratoret e Universitetit, ofrojnë mundësi jashtëzakonisht të mëdha në avancimin tonë. Falë shumëllojshmërisë së lëndëve në këtë fakultet, ne tashmë jemi të aftë në fushën e inxhinierisë si dhe në fusha të tjera si: informatika, fizika e matematika.” 

Qasja e UShAF ne platformën Web of Science – Aktivitetet në projektin e fituar nga Granti i Ambasadës Amerikane në Kosovë përmes Kosovo Unitet States Alumni KUSA

Projekti i fituar nga Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (UShAF) – Grant i Ambasadës Amerikane në Kosovë përmes Kosovo Unitet States Alumni – KUSA – është duke u implementuar sipas dinamikes se paraparë në planin e implementimit te këtij projekti, ky është konstatimi i Grupit Punues i cili ka mbajt takim pune (07.05.2024) […]

This post is also available in: English