Inxhinieri Industriale me Informatikë– Bachelor

Inxhinieri Industriale me Informatikë – Bachelor

Programi Inxhinieri Industriale me Informatikë fokusohet në zhvillimin e kuadrove te reja në fushën e inxhinierisë industriale, dhe aplikimin e teknologjisë informative në proceset e përpunimit të metaleve dhe materialeve të ndryshme plastike, duke përdorur teknologjinë dhe aplikacionet më moderne të teknologjisë informative, të cilat u përshtaten kërkesave të tregut të punës.

Qëllimi
Duke ditur se tregu i punës ka mungesë të profesionistëve në fushën e inxhinierisë industriale dhe aplikimit të teknologjisë informative në proceset e përpunimit të produkteve, Universiteti, përmes këtij programi, ka për qëllim të krijojë kuadro të kualifikuara vendase, të cilat në të ardhmen do të ndihmojnë në zhvillimin ekonomik të Kosovës.

Objektivat e përgjithshme
Që studentët në të ardhmen të kenë sukses në një mjedis konkurrues dhe që ndryshon vazhdimisht, Universiteti ofron mësim teorik dhe praktik, i cili u ndihmon:

 • të kuptojnë konceptet themelore të inxhinierisë industriale;
 • të njohin llojet e metaleve dhe materialeve artificiale, si dhe teknologjitë e përpunimit të tyre;
 • të zhvillojnë aftësitë praktike për përpunimin e materialeve të ndryshme, në veçanti të atyre artificiale;
 • të aplikojnë njohuri të koncepteve, teorive dhe disiplinave në inxhinieri industriale, të përkrahura nga teknologjia informative;
 • të demonstrojnë aftësitë e të menduarit kritik në zgjidhjen e problemeve komplekse në fushën e inxhinierisë industriale;
 • të shprehin rrjedhshëm idetë komplekse dhe të sofistikuara, duke përdorur një gamë të formateve dhe mediave; dhe
 • të kryejnë aktivitete me aftësi të mira shoqërore dhe udhëheqëse, dhe të demonstrojnë një ndjenjë të përgjegjësisë.

Mundësi punësimi në të ardhmen
Pas përfundimit të studimeve, një i diplomuar do të mund të punonte si:

 • përpunues i produkteve nga metali dhe atyre nga plastika,
 • dizajner kompjuterik i pjesëve të ndryshme makinerike,
 • mësimdhënës në institucione fillore dhe të mesme teknike,
 • mbikëqyrës i prodhimit,
 • zhvillues dhe dizajner i procesit, ose
 • i vetëpunësuar dhe sipërmarrës.

Donikë Guri, studente e vitit të tretë në programin Inxhineri Industriale me Informatikë:

“Perspektiva e madhe për vende të punës në rajonin e Ferizajt, si dhe pozita gjeografike e Universitetit kanë bërë të jenë zgjedhje ideale për mua. Mundësitë e studimit semestral jashtë vendit, vizitat e shumta në kompani të ndryshme, pastaj puna praktike në to, po edhe në laboratoret e Universitetit, ofrojnë mundësi jashtëzakonisht të mëdha në avancimin tonë. Falë shumëllojshmërisë së lëndëve në këtë fakultet, ne tashmë jemi të aftë në fushën e inxhinierisë si dhe në fusha të tjera si: informatika, fizika e matematika.” 

Studentët e Fakultetit të Turizmit dhe Ambientit vizitojnë atraksionet turistike të komunës së Ferizajt

Sot u realizua Vizita Studimore në atraksionet turistike të komunës së Ferizajt, ku morën pjesë studentët e nivelit Bachelor dhe Master të fakultetit të Turizmit dhe Ambientit, profesorët dhe Dekani z. Petrit Hasanaj, në bashkëpunim edhe me drejtorin për Zhvillim Ekonomik dhe Turizëm z. Balton Dërguti. This post is also available in: English

This post is also available in: English