Stafi i Programit – Inxhinieri Industriale me Informatikë – Bachelor

Stafi i Programit

Tabela e mësimdhënësve në programin e sudimit:
Inxhinieri Industriale me Informatikë – Bachelor

Nr. FT/PT Emri dhe mbiemri Kualifikimi Titulli akademik
1. FT Bujar Pira Dr. Sc Profesor Dr.
2. FT Milihate Aliu Dr. Sc Prof. Asoc.
3. FT Valdete Loku Dr. Sc Prof. As
4. FT Bashkim Çerkini Dr. Sc Prof. As
5. FT Muhamet Ymeri Dr. Sc Prof. As.
6. FT Sejdi Hoxha Dr. Sc Prof. As.
7. PT Riad Ramadani Dr. Sc Prof. As.
8. FT Binaze Jashari Mr. Sc Ligjërues
9. FT Fatmir Çerkini Mr. Sc Ligjërues
10. FT Ismet Malsiu Mr. Sc Ligjërues
11. FT Flamur Salihu MSc (PhD. C.) Ligjërues
12. FT Ganimete Heta MSc (PhD. C.) Laborante
13. FT Anylë Shala MSc. Ligjërues
Qasja e UShAF ne platformën Web of Science – Aktivitetet në projektin e fituar nga Granti i Ambasadës Amerikane në Kosovë përmes Kosovo Unitet States Alumni KUSA

Projekti i fituar nga Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (UShAF) – Grant i Ambasadës Amerikane në Kosovë përmes Kosovo Unitet States Alumni – KUSA – është duke u implementuar sipas dinamikes se paraparë në planin e implementimit te këtij projekti, ky është konstatimi i Grupit Punues i cili ka mbajt takim pune (07.05.2024) […]

This post is also available in: English