Planprogrami dhe Syllabuset – Dizajni dhe Konstruksioni i Produkteve nga Druri-Baçelor 2022/2023

Planprogrami dhe Syllabuset 

Dizajni dhe Konstruksioni i Produkteve nga Druri 2022/2023

Viti I

Semestri I
Nr. O/Z Lëndët Orë/javë ECTS

1

O Matematikë e Aplikuar

4

6

2

O

Vizatim Teknik dhe Gjeometri Deskriptive

4

6

3

O

Shkathtësi Informatike

3

5

4

O

Druri dhe Nënproduktet e tij

3

5

5

O

Ekonomi dhe Ndërmarrësi

3

4

6

O

Historia e Dizajnit dhe Mobilieve

3

4

Semestri II

1

O

Përpunimi Primar i Drurit

3

6

2

O

Materialet në Interier dhe Eksterier

3

6

3

O

Aplikimi i CAD në projektimin e mobilieve I

4

6

4

O

Shkathtësi Akademike dhe Komunikimi

3

6

5

O

Gjuhë Angleze I

2

3

6

O

Gjuhë Gjermane I

2

3

Viti II
Semestri III
Nr. O/Z Lëndët Orë/javë ECTS

1

O

Antropometria dhe Ergonomia

3

5

2

O

Konstruksione Druri I

3

5

3

O

Dizajni i Interierit I

3

5

4

O

Bazat e Mekanikës

3

5

5

O

Ngjitja e Drurit

3

4

6

O

Gjuhë Angleze II

2

3

7

O

Gjuhë Gjermane II

2

3

Semestri IV

1

O

Konstruksione Druri II

3

5

2

O

Teknologjitë e Prodhimit të Mobilieve

3

5

3

O

Tharja dhe Mbrojtja e Drurit

3

5

4

O

Aplikimi i CAD në Projektimin e Mobilieve II

4

5

5

O

Mbrojtja dhe Siguria në Punë

3

4

6

O

Gjuhë Angleze III

2

3

7

O

Gjuhë Gjermane III

2

3

Viti III
Semestri V
Nr. O/Z Lëndët Orë/javë ECTS

1

O

Makinat CNC

3

4

2

O

Kontrolli i Cilësisë së Produkteve nga Druri

3

4

3

O

Ekologjia dhe Shkenca e Ambientit

3

4

4

O

Dizajni i Interierit II

3

4

5

O Teknikat e Punës në Interier

3

5

6

O

Dizajni i Eksterierit

3

5

7

O

Menaxhimi i Burimeve Njerëzore

3

4

Semestri VI

1

O

Përpunimi Sipërfaqësor i Drurit

3

6

2

O

Menaxhimi i Projekteve

3

5

3

O

Praktikë

4

6

4

O

Mobiliet e Buta

3

4

5

O

Mirëmbajtja dhe Restaurimi i Produkteve nga Druri

3

5

6

O

Menaxhimi dhe Llogaritja e Kostos

3

4

Fellowship opportunity for graduates from Kosovo – Rondine

Call for participants for the 2024-2025 World House program, a unique experience for young change-makers in Italy (fully funded fellowship). This post is also available in: English

This post is also available in: English