Dizajni dhe Konstruksioni i Produkteve nga Druri – Baçelor 2022/2023

Dizajni dhe Konstruksioni i Produkteve nga Druri – Bachelor 2022/2023

Programi Dizajni dhe Konstruksionet e Produkteve nga Druri u ofron studentëve standardet më të larta ndërkombëtare të edukimit në këtë fushë. Përmbajtja dhe strukturimi i këtij programi vjen si rezultat i kërkesave të shtuara të subjekteve, të cilat merren me veprimtarinë e mobilieve, dizajnin e hapsirave të brendshme dhe të jashtme. Programi ofron lëndë me përmbajtje bashkëkohore të cilat në vazhdimësi përcjellin kërkesat e industrisë vendore dhe ndërkombëtare, duke krijuar kështu kuadro profesionale që do të ndihmojnë në zhvillimin e përgjithshëm të shktathtësive dhe njohurive lidhur me fushën përkatëse.

Qëllimi 

Qëllimi i programit është të zhvilloj kuadër të specializuar të profesionistëve në fushën e Dizajnit dhe Konstruksioneve të Produkteve të interierit dhe eksterierit, duke përdorur teknologjitë bashkëkohore dhe aplikacionet e kohës së fundit, të cilat i përshtaten lehtësisht kërkesave të tregut të punës. Ky qëllim është në harmoni edhe me misionin e institucionit.

Objektivat e përgjithshme 

Pas përfundimit të suksesshëm të këtij programi, studentët do të jenë në gjendje të:

 • Zhvillojnë shkathtësi të vizatimit teknik dhe gjeometrisë deskriptive;
 • Njohin dhe aplikojnë materialet për dizajn dhe mobilie bazuar në vetitë e tyre;
 • Aplikojnë programet kompjuterike për dizajn dhe konstruktim;
 • Kuptojnë përmbajtjen e dizajnit dhe konstruksioneve të produkteve të interierit;
 • Kuptojnë përmbajtjen e dizajnit dhe konstruksioneve të produkteve të eksterierit;
 • Njohin dhe aplikojnë teknologjitë e përpunimit të materialeve;
 • Kenë njohuri mbi ergonominë e dizajnit dhe konstruksioneve të mobilieve dhe të mbrojtjes në punë;
 • Demonstrojnë aftësitë e të menduarit kritik në zgjidhjen e problemeve komplekse;
 • Llogarisin koston dhe çmimin e produktit dhe të menaxhojnë prodhimin;
 • Demonstrojnë aftësi të komunikimit me bashkëpunëtorët dhe klientët.

 

Mundësi punësimi në të ardhmen

 • Dizajner të mobilieve;
 • Operator me programet e CAD dhe CAM;
 • Menaxher i cilësisë së produkteve të interier;
 • Restaurues i objekteve të interierit.
 • Mbikëqyrës i prodhimit të një ndërmarrje që merret me prodhime interieri;
 • Konstrukor i mobilieve;
 • Dizajner i hapësirave komerciale;
 • Operator me softuerët për konstruktim.
Ftesë për pjesëmarrje në Ekspozitën “Profesionistët e së Ardhmes”

Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (UShAF), ka kënaqësinë të ju ftojë në hapjen e Ekspozitës së radhës “Profesionistët e së Ardhmes 2024”. This post is also available in: English

This post is also available in: English