Planprogrami dhe Syllabuset  Arkitekturë e Gjelbër dhe Dizajn Interieri -Master

Planprogrami dhe Syllabuset 

Arkitekturë e Gjelbër dhe Dizajn Interieri -Master

Viti I
Semestri I
Nr. O/Z Lëndët Orë/javë ECTS

1

O

Vlerësimi i jetës së produktit

3

6

2

O

Materialet Eko dhe Aksesorët në Interier

3

6

3

O

Konstruksionet Arkitektonike

3

6

4

O

Ergonomia dhe Dizajni i Mobilieve

3

6

5

O

Vizualizimi dhe Komunikimi Grafik

3

6

Semestri II

1

O

Ndriçimi, Ngjyrat dhe Akustika në Interier

3

5

2

O

Parimet e Arkitekturës së Gjelbër

3

5

3

O

Menaxhimi i Projekteve Arkitektonike dhe Prodhimit

3

5

4

O

Dizajn Interieri

3

5

5

O

Modelimi me Teknologjitë 3D

3

5

6

O

Dizajni Ekologjik

3

5

Viti II
Semestri III
Nr. O/Z Lëndët Orë/javë ECTS

1

O

Planifikimi, projektimi dhe zhvillimi i qëndrueshëm

3

5

2

O

Internship

3

5

3

O

Planifikimi i Integruar dhe BIM

3

5

4

O

Studio Dizajn

3

5

5

O

Metodat Kërkimore

3

5

6

O

Portfolio profesionale

3

5

Semestri IV

1

O

Tema e Diplomës

30

Thirrje e hapur për Mobilitet të Studentëve nga Universiteti i Ekologjisë dhe Menaxhmentit, Varshavë

Universiteti i Ekologjisë dhe Menaxhmentit në Varshavë, në bashkëpunim me Universitetin e Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (UShAF), në kuadër të programit Erasmus+ International Credit Mobility, të financuar nga Komisioni Evropian, hap thirrjen për mobilitet për semestrin Veror 2024. Thirrja për mobilitet përmban 2 bursa dedikuar për studentët e UShAF, të nivelit bachelor dhe master. […]

This post is also available in: English