Arkitektura e Interierit dhe Dizajni i Mobileve – Baçelor 2022/2023

Arkitektura e Interierit dhe Dizajni i Mobilieve – Bachelor 2022/2023

Programi është zhvilluar duke u bazuar në ngritjen dhe zhvillimin e shkathtësive të studentëve dhe të diplomuarve nga shkollimet e tyre paraprake, gjithmonë duke pasur parasysh rritjen e punësimit të atyre që diplomojnë në këtë program. Në fazën e zhvillimit (draftimit) të rezultateve të mësimdhënies së programit janë konsultuar edhe bizneset e sektorit përkatës, pjesë të Bordit Industrial, nga të cilët janë definuar qartë kompetencat dhe shkathtësitë për përmbushjen e kërkesave të tyre. Programi gjithashtu ka parasysh edhe ndërtimin e kompetencave të përgjithshme të cilat i mundësojnë të diplomuarve përshtatje më të lehtë ndaj ndryshimeve në tregun e punës dhe të industrisë. Këto kompetenca janë modeluar në lëndë të ndryshme të cilat zhvillojnë kompetenca të dizajnit dhe projektimit, prodhimit, njohjes së materialeve, ndërmarresisë dhe inovacioneve, etj.

 Qëllimi 

Qëllimi i programit është të zhvilloj kuadër të specializuar të profesionistëve në fushën e Arkitekturës së Interierit dhe Dizajnit të Mobilieve, duke përdorur teknologjitë bashkëkohore dhe aplikacionet e kohës së fundit, të cilat i përshtaten lehtësisht kërkesave të tregut të punës. Ky qëllim është në harmoni edhe me misionin e institucionit.

Objektivat e përgjithshme 

Pas përfundimit të studimeve, studentët do të jenë në gjendje:

 • Të konceptojnë dhe dizajnojnë hapësirat e interierit sipas kërkesave të tregut;
 • Të njohin materialet dhe vetitë e tyre për përdorim në arikitekturën e interierit dhe dizajnin e mobilieve;
 • Të demonstrojnë aftësi për zhvillimin e produkteve;
 • Të llogarisin koston e produkteve dhe shërbimeve;
 • Të demonstrojnë aftësi menaxhuese të ndërmarrjeve dhe projekteve;
 • Të njohin parimet e marketingut, teknikat e shitjes dhe komunikimi me klientët;
 • Të aplikojnë programe kompjuterike për dizajn, konstruktim dhe vizualizim;
 • Të zhvillojnë aftësi të zgjidhjes së problemeve konstruktive të mobilieve;
 • Të demonstrojnë aftësi teknike dhe organizative në përgatitjen e prodhimit;
 • Të zhvillojnë aftësi të zgjidhjes së problemeve në planifikimin e hapësirave të interierit;
 • Të aplikojnë aftësi të menaxhimit, organizimit dhe mbikëqyrjes së projekteve të interierit;
 • Të zhvillojnë shkathtësi komunikimi.

 

Mundësi punësimi në të ardhmen

 • Dizajner i pavarur i arkitekturë së interierit dhe dizajnit të mobilieve;
 • Operator me programet e CAD;
 • Menaxher i cilësisë së produkteve të interier;
 • Restaurues i objekteve të interierit.
 • Mbikëqyrës i prodhimit të një ndërmarrje që merret me prodhime interieri;
 • Konstrukor i mobilieve;
 • Planifikues i hapësirave te interierit;
 • Dizajner i hapësirave komerciale;
 • Operator me softuerët për vizualizim.
Fellowship opportunity for graduates from Kosovo – Rondine

Call for participants for the 2024-2025 World House program, a unique experience for young change-makers in Italy (fully funded fellowship). This post is also available in: English

This post is also available in: English