Planprogrami dhe Syllabuset – Arkitektura e Interierit dhe Dizajni i Mobileve-Baçelor

Planprogrami dhe Syllabuset

Arkitektura e Interierit dhe Dizajni I Mobileve

Viti I
Semestri I
Nr. O/Z Lëndët Orë/javë ECTS
1 O Bazat e dizajnit 4 6
2 O Bazat e arkitekturës së interierit 4 6
3 O Bazat e ekonomisë 4 6
4 O Shkathtësi akademike 4 6
5 O Komunikim vizuel 4 6
Semestri II
1 O Dizajni i produkteve (mobilet) 4 6
2 O Dizajni i interierit 4 6
3 O Computer Aided Design (CAD) 4 6
4 O Marketingu 4 6
5 Z Gjuhe Angleze 4 6
6 Z Gjuhe Gjermane 4 6
Viti  II
Semestri III
Nr. O/Z Lëndët Orë/javë ECTS
1 O Dizajni i hapësirave komerciale (shop design) 4 6
2 O Vendosja e produkteve dhe çmimeve (llogaritja) 4 6
3 O Computer Aided Design (CAD) dhe realiteti virtual 4 6
4 O Bazat e inxhinierisë (mekanikë, matematikë dhe fizike) 4 6
5 Z Gjuhe Angleze 2 3
6 Z Gjuhe Gjermane 2 3
7 Z Përpunimi i drurit (anatomia e drurit, përpunimi primar dhe sekondar) 2 3
8 Z Materialet me baze druri 2 3
9 Z Menaxhimi i burimeve njerëzore 2 3
Semestri IV
1 O Dizajni i mobileve 4 6
2 O Historia e arkilekturës dhe dizajnit 4 6
3 O Compiuter Intgrated Manufacturing (CIM) 4 6
4 O Materialet në dizajn dhe arkitekturë 4 6
5 Z Gjuhe Angleze 2 3
6 Z Gjuhe Gjermane 2 3
7 Z Përpunimi sipërfaqësor dhe shtresëzimi i drurit (druri shumestresor – laminimi i drurit) 2 3
8 Z Ergonomia 2 3
Viti III
Semestri V
Nr. O/Z Lëndët Orë/javë ECTS
1 O Seminari (Internship në arkitekturë dhe dizajn) 8 12
2 O Prodhimtaria inxhinierike 4 6
3 O Menaxhimi i cilësisë 4 6
5 Z Gjuhe Angleze 2 3
6 Z Gjuhe Gjermane 2 3
7 Z Qëndrueshmëria dhe ekologjia (resurset natyrore) 2 3
8 Z E drejta 2 3
Semestri VI
1 O Tema e diplomës 8
2 O Risitë në dizajn dhe arkitekturë 4 5
3 O Menaxhimi i projekteve 4 5
4 O Druri dhe plastika ne dizajn dhe arkitekture 4 6
5 Z Gjuhe Angleze 2 3
6 Z Gjuhe Gjermane 2 3
7 Z Mirëmbajtja dhe restaurimi i produkteve nga druri 2 3
8 Z Inovacionet 2 3
Thirrje e hapur për Mobilitet të Studentëve nga Universiteti i Ekologjisë dhe Menaxhmentit, Varshavë

Universiteti i Ekologjisë dhe Menaxhmentit në Varshavë, në bashkëpunim me Universitetin e Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (UShAF), në kuadër të programit Erasmus+ International Credit Mobility, të financuar nga Komisioni Evropian, hap thirrjen për mobilitet për semestrin Veror 2024. Thirrja për mobilitet përmban 2 bursa dedikuar për studentët e UShAF, të nivelit bachelor dhe master. […]

This post is also available in: English