Arkitekturë e Gjelbër dhe Dizajn Interieri – Master

Arkitekturë e Gjelbër dhe Dizajn Interieri – Master

Ky program është zhvilluar duke u bazuar në ngritjen dhe zhvillimin e shkathtësive të të diplomuarve duke pasur parasysh rritjen e punësimit në nivel të përgjithshëm. Në fazën e zhvillimit (draftimit) të rezultateve të mësimdhënies së programit janë konsultuar edhe bizneset e sektorit të industrisë, pjesë të Bordit Industrial, studentët dhe të diplomuarit ALUMNI nga të cilët janë definuar qartë kompetencat dhe shkathësitë e kërkuara nga ata, të cilat tashmë me konsideratë janë të inkoroporuar në këtë program. Programi gjithashtu merr parrasysh ndërtimin e kompetencanve të përgjithshme të cilat i mundësojnë të diplomuareve përshtatje më të lehtë ndaj ndryshimeve në tregun e punës dhe të industrisë. Këto kompetenca janë modeluar në lëndë të ndryshme të cilat i zhvillojnë kompetencat e modelimit të produkteve eko-miqësore për ambientin “green”; dizajnin e hapësirave të ndryshme “green”; projektimin e proceseve të prodhimit; menaxhimin; inovacionet, etj.

Qëllimi 

Qëllimi i programit është të zhvillojë profesionistë të specializuar në fushën e Arkitekturës së gjelbër dhe dizajnit të interierit me fokus të veçantë në zhvillimin dhe dizajnimin e produkteve ekologjike që përdoren në interier; duke përdorur softuer dhe teknologji të fundit të cilat lehtësojnë procesin e punës dhe përshtaten lehtësisht me kërkesat e tregut të punës.

Objektivat e përgjithshme 

Pas përfundimit të suksesshëm të këtij programi, studentët do të pajisen me njohuri dhe shkathtësi specifike dhe të përgjithshme.

 • Ideojnë, projektojnë dhe zbatojnë projekte të arkitekturës së gjelbër;
 • Aplikojnë njohuritë e fituara profesionale në aktivitete komplekse menaxheriale;
 • Përdorin programe profesionale (të avancuara) kompjuterike;
 • Konsiderojnë ciklin e jetës së produkteve gjatë projektimit, bazuar në parimet e zhvillimit të qëndrueshëm;
 • Konsiderojnë të gjitha vetitë e materialeve që përdorin, përfshirë ato eko-miqësore;
 • Nxisin, promovojnë dhe kontribuojnë në zhvillimin e produkteve inovative ekologjike;
 • Kompletojnë hapësirat në interier duke trajtuar volumet dhe sipërfaqet sipas kërkesave të organizimit planimetrik dhe konfortit;
 • Dizajnojnë dhe prodhojnë mobilie me materiale të përshtatshme (sidomos ekologjike), duke respektuar kërkesat antropometrike dhe ergonomike;
 • Koordinojnë dhe lehtësojnë mbledhjen, analizimin dhe interpretimin e të dhënave teknike në lidhje me projektet e arkitekturës së gjelbër;
 • Konsiderojnë shëndetin e njeriut, sigurinë në punë dhe mbrojtjen e ambjentit;
 • Menaxhojnë produktet gjatë gjithë ciklit të tyre jetësor, përfshirë ndërhyrjet e nevojshme për ruajtjen e vlerave kulturore;
 • Njohin materialet (lëndët e para e ndihmëse, substancat e dëmshme) aplikimin e tyre në interier.

 

Mundësi punësimi në të ardhmen

 • Dizajnimin e produkteve për konsum masiv ose për klientë individual;
 • Dizajnimin e hapësirave te interierit, ne objekte banimi kolektive dhe ato individuale;
 • Studio projektuese;
 • Në procesin edukativo-arsimor;
 • Në ndërmarrje prodhuese të mobilieve dhe interierit dhe jo vetëm;
 • Në ndërmarrje ku përdoren softuer aplikativ për interier;
 • Në biznese dhe kompani të menaxhimit të produkteve.
Qasja e UShAF ne platformën Web of Science – Aktivitetet në projektin e fituar nga Granti i Ambasadës Amerikane në Kosovë përmes Kosovo Unitet States Alumni KUSA

Projekti i fituar nga Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (UShAF) – Grant i Ambasadës Amerikane në Kosovë përmes Kosovo Unitet States Alumni – KUSA – është duke u implementuar sipas dinamikes se paraparë në planin e implementimit te këtij projekti, ky është konstatimi i Grupit Punues i cili ka mbajt takim pune (07.05.2024) […]

This post is also available in: English