Planprogrami dhe Syllabuset – Dizajni dhe Konstruksioni i Produkteve nga Druri-Baçelor

Planprogrami dhe Syllabuset 

Dizajni dhe Konstruksioni i Produkteve nga Druri

Viti I

Semestri I
Nr. O/Z Lëndët Orë/javë ECTS

1

O

Matematikë

4

6

2

O

Komunikim Vizuel

4

6

3

O

Bazat e Makinerisë

4

6

4

O

Bazat e Ekonomisë

4

6

5

O

Gjuhë Angleze 1

4

6

Semestri II

1

O

Vizatim Teknik dhe Gjeometri Deskriptive

4

6

2

O

Druri dhe Nënproduktet e Drurit

4

6

3

O

Makinat dhe Instrumentat Prerës

4

6

4

O

Aplikimi i CAD në projektimin e mobilieve I

4

6

5

O

Shkathtësi Informatike

4

6

Viti II
Semestri III
Nr. O/Z Lëndët Orë/javë ECTS

1

O

Antropometia dhe Ergonomia

4

5

2

O

Konstruksione Druri I

4

5

3

O

Përpunimi Primar i Drurit

4

5

4

O

Bazat e Mekanikës

4

5

5

Z

Menaxhimi i Burimeve Njerëzore

4

5

6

Z

Gjuhë Angleze II

4

5

7

Z

Historia e Dizajnit dhe Mobilieve

4

5

Semestri IV

1

O

Projekt I (Seminar ne dizajn dhe konstruksionet produkteve nga druri)

4

5

2

O

Dizajni i Interierit I

4

5

3

O

Përpunimi Mekanik i Drurit

4

5

4

O

Përpunimi Hidrotermik dhe Mbrojtja e Drurit

4

5

5

O

Aplikimi i CAD në Projektimin e Mobilieve II

4

5

6

Z

Makinat CNC

4

5

7

Z

Menaxhment dhe Marketing

4

5

Viti III
Semestri V
Nr. O/Z Lëndët Orë/javë ECTS

1

O

Konstruksione Druri II

4

5

2

O

Dizajni i Interierit II

4

5

3

O

Projektimi i Produkteve nga Druri

4

5

4

Z

Mbrojtja dhe Siguria në Punë

4

5

5

Z

Aplikimi i Grafikës në Dizajnin e Mobilieve

4

5

6

Z

Kontrolli i Cilësisë së Produkteve nga Druri

4

5

7

Z

Materialet me Bazë Bio (EKO Dizajni)

4

5

Semestri VI

1

O

Ngjitja dhe Përpunimi Sipërfaqësor i Drurit

4

5

2

O

Menaxhimi i Projekteve

4

5

3

O

Projekt II (Diploma)

4

10

4

Z

Mirëmbajtja dhe Restaurimi i Produkteve nga Druri

4

5

5

Z

Shkathtësi Komunikimi për Inxhinier

4

5

6

Z

Skalitja e Drurit

4

5

Qasja e UShAF ne platformën Web of Science – Aktivitetet në projektin e fituar nga Granti i Ambasadës Amerikane në Kosovë përmes Kosovo Unitet States Alumni KUSA

Projekti i fituar nga Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (UShAF) – Grant i Ambasadës Amerikane në Kosovë përmes Kosovo Unitet States Alumni – KUSA – është duke u implementuar sipas dinamikes se paraparë në planin e implementimit te këtij projekti, ky është konstatimi i Grupit Punues i cili ka mbajt takim pune (07.05.2024) […]

This post is also available in: English