Planprogrami dhe Syllabuset – Dizajn Grafik dhe Multimedia 2022/2023

Planprogrami dhe Syllabuset

Dizajn Grafik dhe Multimedia 2022/2023

Viti I
Semestri I
Nr. O/Z Lëndët Orë/javë ECTS
1. O Bazat e dizajnit 3 6
2. O Vizatim I 4 6
3. O Fotoeditim I 4 6
4. O Grafikë vektoriale I 4 6
5. O Gjuhë Angleze I 2 3
6. O Shkathtësi Akademike 2 3
Semestri II
1. O Tipografi 3 4
2. O Fotografi I 3 5
3. O Fotoeditim II 4 6
4. O Vizatim II 4 6
5. O Grafikë vektoriale II 4 6
6. O Gjuhë Angleze II 2 3
Viti  II
Semestri III
Nr. O/Z Lëndët Orë/javë ECTS
1. O Grafikë reklamuese I 4 6
2. O Multimedia I 3 6
3. O Fotografi II 3 6
4. O Historia e Artit 3 5
5. O Marketingu 3 4
6. O Gjuhë Angleze III 2 3
Semestri IV
1. O Grafikë reklamuese II 4 6
2. O Përgatitje e librit I 4 6
3. O Multimedia II 4 6
4. O Pikturë 4 6
5. O Gjuhë Angleze IV 2 3
6. O Gjuhë Gjermane I 2 3
Viti III
Semestri V
Nr. O/Z Lëndët Orë/javë ECTS
1. O Përgatitje e librit II 4 6
2. O Grafikë 4 6
3. O Bazat në ueb dizajn 3 6
4. O Ndërmarrësi 3 4
5. O Përgatitje për shtyp 3 5
6. O Gjuhë Gjermane II 2 3
Semestri VI
1. O Internship 8 10
2. O Menaxhim i Projekteve 3 6
3. O Kaligrafi 3 6
4. O Komunikim Grafik 3 5
5. O Gjuhë Gjermane III 2 3
Fellowship opportunity for graduates from Kosovo – Rondine

Call for participants for the 2024-2025 World House program, a unique experience for young change-makers in Italy (fully funded fellowship). This post is also available in: English

This post is also available in: English