Planprogrami dhe Syllabuset – Menaxhimi i Biznesit dhe Ndërmarrësia

Planprogrami dhe Syllabuset

Menaxhimi i Biznesit dhe Ndërmarrësia

Viti I
Semestri I
Nr. O/Z Lëndët Orë/javë ECTS
1 O Informatika në biznes 4 6
2 O Matematika për Biznes 4 6
3 O Mjedisi Biznisor 3 6
4 O Hyrja ne Ekonomi 3 6
5 O Shkathtësi akademike dhe komunikim në Biznes 3 6
Semestri II
1 O Menaxhmenti 3 6
2 O Vendimmarrja në Biznes 3 6
3 O Menaxhimi i Inovacioneve 3 6
4 O Statistika Biznesore 4 6
5 O Gjuhë Angleze I 2 3
6 O Gjuhë Gjermane I 2 3
Viti II
Semestri III
Nr. O/Z Lëndët Orë/javë ECTS
1 O Analiza e Tregut dhe Sjellja e Konsumatore 3 5
2 O Menaxhimi i burimeve njerëzore 3 5
3 O Marketingu 3 5
4 O Menaxhimi i operacioneve 3 5
5 O Gjuhë angleze II 2 3
6 O Gjuhë Gjermane II 2 3
7 Z Menaxhimi i dijes 3 4
8 Z Ndërmarrësia sociale 3 4
Semestri IV
Nr. O/Z Lëndët Orë/javë ECTS
1 O Ndërmarrësia 3 5
2 O Kontabiliteti 3 5
3 O E drejta biznesore dhe etika 3 5
4 O Sjellja Organizative 3 5
5 O Gjuhë angleze III 2 3
6 O Gjuhë Gjermane III 2 3
7 Z Menaxhimi i Sistemit Informativ në Ndërmarrje 3 4
8 Z Qëndrueshmëria e Ambientit dhe Ndërmarrësia 3 4
Viti III
Semestri V
Nr. O/Z Lëndët Orë/javë ECTS
1 O Menaxhimi i marrëdhënieve me klientë 3 5
2 O Shitja dhe Menaxhimi i shitjes 3 5
3 O Menaxhimi i ndryshimeve 3 5
4 O Produkti dhe vendosja e çmimeve 4 6
5 O Menaxhimi Strategjik 3 5
6 Z Menaxhimi dhe zhvillimi i produkteve dhe shërbimeve të reja në ndërmarrje 3 4
7 Z Planifikimi Biznesore 3 4
Semestri VI
Nr. O/Z Lëndët Orë/javë ECTS
1 O Menaxhimi i projekteve 3 5
2 O Menaxhimi i Financave 4 6
3 O Intership (Mësim praktik në ndërmarrje) 4 6
4 O Lidershipi 3 5
5 O Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme 3 4
6 Z Logjistika dhe Transporti 3 4
7 Z Mediat sociale dhe ekonomia dixhitale 3 4
Ftesë për pjesëmarrje në Ekspozitën “Profesionistët e së Ardhmes”

Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (UShAF), ka kënaqësinë të ju ftojë në hapjen e Ekspozitës së radhës “Profesionistët e së Ardhmes 2024”. This post is also available in: English

This post is also available in: English