Planprogrami dhe Syllabuset – Menaxhment Industrial

Planprogrami dhe Syllabuset

Menaxhment Industrial

Viti I
Semestri I

Nr.

O/Z

Lëndët

Orë/javë

ECTS

1

O

Informatika në biznes

4

6

2

O

Matematika në biznes

4

6

3

O

Grafika inxhinierike

4

6

4

O

Hyrje në ekonomi

4

6

5

O

Shkathtësi akademike

4

6

Semestri II

1

O

Njohja e materialeve inxhinierike

4

6

2

O

Mekanika teknike

4

6

3

O

Menaxhment

4

6

4

O

Statistikë

4

6

5

O

Gjuhë angleze I

4

6

Viti II
Semestri III

Nr.

O/Z

Lëndët

Orë/javë

ECTS

1

O

CAD

4

5

2

O

Përpunimi i metaleve dhe makinat metalprerëse

4

5

3

O

Menaxhimi i burimeve njerëzore

4

5

4

O

Marketingu

4

5

5

Z

Teknikat e matjes

4

5

6

Z

Mbrojtja e Ambientit

4

5

7

Z

Gjuhë angleze II

4

5

8

Z

Gjuhë gjermane I

4

5

Semestri IV

Nr.

O/Z

Lëndët

Orë/javë

ECTS

1

O

Praktika profesionale (Ditari i praktikës)

4

5

2

O

Kontabiliteti

4

5

3

O

Menaxhimi i financave

4

5

4

O

Ndërmarrësia

4

5

5

Z

Menaxhimi i dijes dhe Inovacionit

4

5

6

Z

Hidraulika dhe termodinamika

4

5

7

Z

Zhvillimi i Produkteve dhe Proceseve Teknologjike

4

5

8

Z

Etika në bisnes

4

5

Viti III
Semestri V

Nr.

O/Z

Lëndët

Orë/javë

ECTS

1

O

Baza e të dhënave (Access,SQL )

4

5

2

O

Menaxhimi i operacioneve

4

5

3

O

Menaxhimi i cilësisë

4

5

4

Z

Produkti dhe vendosja e cmimeve

4

5

5

Z

Dizajnimi i produkteve

4

5

6

Z

Teknologjitë CNC

4

5

7

Z

Mbrojtja dhe siguria në punë

4

5

8 Z Bazat e eletroteknikës me elektronikë

4

5

Semestri VI

Nr.

O/Z

Lëndët

Orë/javë

ECTS

1

O

Menaxhimi i projekteve 4 5

2

O

Riinxhinjeringu

4

5

3

O

Menaxhimi Strategjik

4

5

4

Z

E drejta biznesore

4

5

5

Z

Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme dhe mjedisi biznesor

4

5

6

Z

Sjellja organizative

4

5

7

Z

Menaxhimi i Transportit dhe Shpedicioni

4

5

8 Z

E-Biznesi

4

5

Urimi i rektorit Bajraktari për Kurban Bajram

This post is also available in: English

This post is also available in: English