Stafi i Programit – Menaxhment Industrial

Stafi Akademik

Tabela e mësimdhënësve në programin e sudimit:
Menaxhment Industrial

Nr. FT/

PT

Emri dhe mbiemri Kualifikimi Titulli akademik
1. FT Ismail Mehmeti Dr. Sc. Prof. Asoc
2. FT Afrim Loku Dr. Sc. Prof. Asoc.
3. FT Bislim Lekiqi Dr. Sc. Prof. Asoc.
4. FT Sokol Krasniqi Dr. Sc. Prof. Asoc.
5. FT Aziz Rexhepi Dr. Sc. Prof. Asoc
6. FT Milihate Aliu Dr. Sc. Prof. Asoc
7. FT Arben Tërstena Dr. Sc. Prof. As.
8. FT  Agim Thaqi Dr. Sc Prof. As.
9. FT Bashkim Musliu Dr. Sc. Prof. As.
10. FT Leonora Haliti Rudhani Dr. Sc. Prof. As.
11. FT Arta Jashari Dr. Sc. Prof. As.
12. FT Sejdi Hoxha Dr. Sc. Prof. As.
13. FT Gazmend Deda Dr. Sc.. Prof. As.
14. FT Gjelosh Vataj Dr. Sc. Prof.As.
15. FT Valdete Loku Dr. Sc. Prof. As.
16. FT Fari Bushi Dr. Sc. Prof. As.
17. PT Kyvete Shatri Dr. Sc. Prof. As.
18. FT Flamur Salihu Mr. Sc. Ligjërues
19. FT Feride Qerolli PhD. c. Ligjërues
20. FT Pajtim Rrustemi PhD. c. Ligjërues
21. FT Binaze Jashari Mr. Sc. Ligjërues
22. FT Ismet Malsiu Mr. Sc. Ligjërues
23. FT Fatmir Çerkini Mr. Sc. Ligjërues
24. FT Etleva Blakaj PhD. c. Lektor
25. FT Anyle Shala Mr. Lektor
Qasja e UShAF ne platformën Web of Science – Aktivitetet në projektin e fituar nga Granti i Ambasadës Amerikane në Kosovë përmes Kosovo Unitet States Alumni KUSA

Projekti i fituar nga Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (UShAF) – Grant i Ambasadës Amerikane në Kosovë përmes Kosovo Unitet States Alumni – KUSA – është duke u implementuar sipas dinamikes se paraparë në planin e implementimit te këtij projekti, ky është konstatimi i Grupit Punues i cili ka mbajt takim pune (07.05.2024) […]

This post is also available in: English