Studentët e UShAF realizuan vizitë studimore në Austri