Zgjedhet struktura e re organizative e Bordit Industrial të UShAF