Në UShAF u mbajt Konferenca Ndërkombëtare “Bashkëpunimi Universitet – Industri në Inovacion”