Të drejtën aplikimi kanë i gjithë stafi akademik i rregullt në UShAF i cili ka publikuar tërësisht ose një pjesë të konsiderueshme të rezultateve të hulumtimit në revistat shkencore të indeksuara në platformat:

– Clarivate Analytics-Web of Science (SCIE, SSCI, AHCI).

– SCOPUS.

Afati për konkurrim do të jetë nga data 04.09.2023 deri më datën 18.09.2023.

THIRRJA:

THIRRJE PËR APLIKIM PËR SUBVENCIONIMIN E PUNIMEVE SHKENCORE