Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (UShAF), me datë 16.10.2020 publikon Buletinin numër 2, lidhur me zgjedhjen e personelit akademik të rregullt (mësimdhënës ), sipas konkursit publik, nr. prot. 1901/20,

 

Raportet e komisioneve vlerësuese për zgjedhjen e personelit akademik

(Mësimdhënës dhe Ligjërues të rregullt)

Për më tepër