Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (UShAF), me datë 12.10.2021 publikon Buletinin numër 1, lidhur me zgjedhjen e personelit akademik të rregullt (Profesor Asistent dhe Ligjërues), sipas konkursit publik, nr.prot. 2522/21,

Raportet e komisioneve vlerësuese për zgjedhjen e personelit akademik

(Profesor Asistent dhe Ligjërues të rregullt)

Për më tepër