Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (UShAF), me datë 23.08.2022 publikon Buletinin numër 1, lidhur me zgjedhjen e personelit akademik të rregullt (Profesor Asistent), sipas konkursit publik, nr.prot. 2201/22,

Raportet e komisionit vlerësuese për zgjedhjen e personelit akademik

(Profesor Asistent)

Për më tepër