Njoftohen kandidatët e pranuar në Universitetin e Shkencave të Aplikuara në Ferizaj, në afatin plotesues të konkursit për vitin akademik 2022/2023 se regjistrimin duhet t’a bëjnë me datën 14.10.2022 dhe 17.10.2022 duke filluar nga ora 09.00 deri 16.00.

Kandidatët e pranuar me rastin e regjistrimit duhet të paraqesin:

a) Fletëregjistrimin e plotësuar, i cili merret me rastin e regjistrimit

b) Dy fotografi (formati 4.5x 6 cm), të cilat duhet të jenë sipas normave dhe rregullave për dokumente personale.

Kanditatët e pakënaqur me rezultatin, mund të parashtrojnë ankesë me datën 12.10.2022 nga ora 10.00 deri 16.00 online përmes Sistemit të Menaxhimit Universitar (SMU) dhe ankesa dërzohet në Zyrën e Administratës Qendrore.

Rrezultatet preliminare master- 2022/2023