Njoftohen kandidatët e pranuar në Universitetin e Shkencave të Aplikuara në Ferizaj, në afatin e plotësues të konkursit për vitin akademik 2020/2021 se regjistrimin duhet t’a bëjnë me datën 29.10.2020 dhe 30.10.2020 duke filluar nga ora 09.00 deri 16.00.

Kandidatët e pranuar me rastin e regjistrimit duhet të paraqesin:

a) Fletëregjistrimin e plotësuar, i cili merret me rastin e regjistrimit

b) Dy fotografi (formati 4.5x 6 cm), të cilat duhet të jenë sipas normave dhe rregullave për dokumente personale.

c) Studentët shtetas të Republikës së Kosovës që fillojnë studimet në Universitetin e Shkencave të Aplikuara në Ferizaj, vitin e parë e kanë falas.

d) Pagesa për semestër për studentët që nuk janë shtetas të Republikës së Kosovës, do të jetë në lartësi prej 25 € për studime të rregullta.

Kandidatët të cilët nuk arrijnë të bëjnë regjistrimin sipas afatit të lartëshënuar, regjistrimin mund t’a bëjnë me datën 02.11.2020. Jashtë këtij afati kandidatët e pranuar nuk mund të regjistrohen dhe i humbet e drejta e studimeve.

Kanditatët e pakënaqur me rezultatin, mund të parashtrojnë ankesë me datën 27.10.2020 nga ora 10.00 deri 16.00 online përmes Sistemit të Menaxhimit Universitar (SMU) dhe ankesa dërzohet në Zyrën e Administratës Qendrore

Rrezultatet përfundimtare baçelor- 2020/2021

  1. Menaxhment i Turizmit dhe Hotelerisë
  2. Arkitekturë e Interierit dhe Dizajn i Mobileve
  3. Dizajn dhe Konstruksionet e Produkteve të Drurit
  4. Inxhinieri Industriale me Informatikë
  5. Menaxhment Industrial