Lajmërohen studentët në studimet Bachelor dhe  Master, se duke filluar nga data 05.09.2022 deri më 10.09.2022 bëhet paraqitja e provimeve për afatin e Shtatorit 2022.

Studentët i paraqesin provimet në formë elektronike dhe pas skadimit të këtij afati sitemi elektronik nuk ua pranon kërkesën për paraqitje të provimeve Luten studentët që të respektojnë afatin e lartëshënuar përndryshe pas mbylljes së sistemit elektronik është e pamundur paraqitja e provimeve.