Lajmërohen studentët në studimet Bachelor dhe Master, se është shtyrë afati për paraqitjen e  provimeve për afatin e Nëntorit 2023 deri me date 10.11.2023 ora 12.00

Studentët i paraqesin provimet në formë elektronike dhe pas skadimit të këtij afati sistemi elektronik nuk ua pranon kërkesën për paraqitje të provimeve.

Në këtë afat studentët mund t’i paraqesin vetëm dy provime.

Luten studentët që të respektojnë afatin e lartëshënuar përndryshe pas mbylljes së sistemit elektronik është e pamundur paraqitja e provimeve.