Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj (UShAF), në bazë të Statutit të UShAF dhe vendimit të Këshillit Drejtues të UShAF, shpallë konkurs për Sekretar të Përgjithshëm të Universitetit.Për tu informuar rreth kushteve dhe mënyrës së aplikimit,